31/01/2023

3 ý tưởng tổ chức hội thảo ấn tượng 2023

Tổ chức hội thảo cần phải được lên kế hoạch chi tiết, nhất là phần ý tưởng. Một buổi hội thảo sẽ trở nên hoàn hảo nếu như có được một ý tưởng tổ chức […]